Intelektovo nadaní žiaci - RočníkovéPráce.sk

Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
ŽIACI SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. 17. NOVEMBRA 31, SABINOV
Ročníkové práce
Ročníkové práce
Prejsť na obsah

Intelektovo nadaní žiaci

Intelektovo nadaní žiaci
Vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov

V zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. § 103-106 sa realizuje výchova a vzdelávanie detí s nadaním, alebo žiakov s nadaním v školách resp. triedach so zameraním na rozvoj všeobecného intelektového nadania alebo formou individuálnej integrácie. Jeho súčasťou môžu byť i špecifické formy nadania s prejavmi umeleckého či športového nadania ako súčasti vzdelávania.

Cieľom výchovy a vzdelávania intelektovo nadaných žiakov je dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania a pripraviť ich na tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. Okrem rozvoja výkonových charakteristík nadania sa kladie dôraz na harmonický osobnostný vývin nadaných žiakov, ich emocionálnej charakteristiky i sociálne vzťahy.

Výchovu a vzdelávanie žiakov s nadaním budeme aj naďalej realizovať v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy (individuálna integrácia). Nadaní žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzdelávaní v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy (individuálna integrácia) budú  postupovať podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva triedny učiteľ v spolupráci s príslušným odborným pedagógom, resp. so zariadením výchovného poradenstva a prevencie.
Požiadavky na prijatie:
1. Žiadosť zákonného zástupcu žiaka.
2. Absolvovanie vedomostných testov.
3. Absolvovanie psychodiagnostického vyšetrenia v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).
4. Informovaný súhlasu zákonného zástupcu po diagnostike vykonanej v CPPPaP.

Charakteristické znaky a prejavy intelektovo nadaných žiakov:
Intelektovo nadaný žiak v škole je legislatívne označovaný ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorého vzdelávanie sa realizuje v podmienkach ako u ostatných detí. Pre takýchto žiakov je potrebné pripraviť vhodné podmienky pre uplatnenie špecifických foriem výučby a vzdelávania ako aj výchovných postupov v škole.

Nadanie sa prejavuje relatívne skoro (už v predškolskom veku) a nadané deti preukazujú svoje špecifické schopnosti oproti svojím rovesníkom:
  • v predčasnosti prejavov,
  • v ľahkosti učenia,
  • v trvaní na svojom vlastnom tempe a postupe práce,
  • v mimoriadnej vnútornej motivácii,
  • vo výsledku tejto činnosti,
  • v kvalite s akou zdolávajú činnosť v oblasti svojho nadania.

Nadané deti sa vyznačujú tým, že od útleho veku všetko vedia a naučia sa skôr, lepšie, ľahšie, rýchlejšie a trvácnejšie. Okrem toho majú výrazný vývinový náskok vo viacerých oblastiach v porovnaní so svojimi rovesníkmi, majú iné pracovné tempo, vlastné postupy práce, majú mimoriadnu vnútornú motiváciu, a iné výsledky činností, resp. rozdielnu kvalitu výkonov. K tomu sa pridáva aj iná šírka a hĺbka záujmov nadaných detí. Ak takéto dieťa máte doma, neváhajte nás navštíviť a informovať sa o možnostiach jeho vzdelávania.

Výchova a vzdelávanie intelektovo nadaných detí sa môže realizovať formou štúdia:
na I. stupni ZŠ 1. – 4. ročník - primárne vzdelávanie resp. 6 – 10 rokov veku života,
na II. stupni ZŠ 5.- 9.ročník  - nižšie sekundárne vzdelávanie resp. 10 – 15 rokov života.

Sme jedinou školou v okrese Sabinov, ktorá v spolupráci s CPPPaP v Sabinove  takýchto žiakov vzdeláva. Nadaní a talentovaní žiaci okrem toho, že dosahujú výborné výsledky, posúvajú seba aj školu na kvalitatívne vyššiu úroveň.

Odporúčané stránky a dokumenty k vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním:
http://www.vudpap.sk/informacie-pre-pedagogov/
http://www.vudpap.sk/sk/informacie-pre-pedagogov/edukacia-nadanych-deti-na-1.-stupni-zs/

Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy
INFO
Copyright © 2018 - Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky logá, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov. Akékoľvek kopírovanie a sťahovanie zdrojového kódu je zakázané.
Ľuboš Lukáč
O škole
Nadaní žiaci
Ročníkové práce
ROČNÍKOVÉ PRÁCE
Webstránka projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
Vytvorené s WebSite X5
O PROJEKTE
Cieľom projektu "Ročníkové práce" je poskytnúť informácie k vypracovaniu ročníkových prác a priniesť zaujímavosti, ktoré napomôžu pri písaní prác.
Návrat na obsah