Kritéria RP - RočníkovéPráce.sk

Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
ŽIACI SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. 17. NOVEMBRA 31, SABINOV
Ročníkové práce
Ročníkové práce
Prejsť na obsah

Kritéria RP

Kritéria k vypracovaniu ročníkových prác
Ročníková práca

Kritéria sú v súlade so Školským vzdelávacím programom školy „Škola pre všetkých – škola s úsmevom a bez hraníc“ a určuje jednotné pravidlá a postupy pri písaní ročníkových prác pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Kritéria sú záväzné pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.
Ročníková práca
1. Ročníková práca je vyjadrením špecifického záujmu žiakov o vybranú problematiku. Žiaci sa prostredníctvom ročníkových prác realizujú vo svojej dominantnej oblasti, pričom hlbšie a širšie prenikajú do témy.
2. Ročníková práca je povinnou prácou žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v 1. až 9. ročníku.
3. Ročníková práca je dobrovoľou prácou žiakov, ktorí nie sú vedení ako žiaci so všeobecným intelektovým nadaním. Na ročníkové práce žiakov, ktorí nie sú vedení ako žiaci so všeobecným intelektovým nadaním, sú kladené rovnaké nároky ako na ročníkové práce žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Ciele ročníkovej práce
1. Hlavným cieľom ročníkovej práce je rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov. Ročníková práca
tým získava ambíciu pripraviť žiaka na štúdium na strednej škole a na život vôbec.
2. Prácou na ročníkovej práci žiak získava a následne rozvíja svoje kľúčové kompetencie,
ktorými sú:
 • samoštúdium a samostatná práca,
 • pracovať s informáciami (ich získavanie, klasifikácia, spracovanie a komparácia),
 • aplikovať kritické myslenie pri preberaní a získavaní informácií,
 • využiť kreativitu a originalitu pri výbere a následnom spracovaní témy,
 • aplikovať vyšších myšlienkové procesy ako analýza, syntéza, abstrakcia, generalizácia, predikácia, hodnotenie,
 • elaborovať t.j. klásť dôraz na detaily a skompletizovať ich do celku,
 • argumentovať v prospech, či neprospech získaných informácií,
 • vyjadrovať sa spisovne a exaktne,
 • prezentovať a obhajovať vlastnú prácu a vlastné názory,
 • aplikovať nadobudnuté vedomostí v praxi.
3. Cieľom práce nie je odpis častí kníh a kopírovanie encyklopedického, študijného textu, či odpis internetových stránok. Od každej ročníkovej práce žiaka sa očakáva predovšetkým kritické myslenie t.j. vlastný prínos, postreh, myslenie a názor.

Téma ročníkovej práce
1. Téma ročníkovej práce odráža záujmy žiaka.
2. Tému ročníkovej práce si žiak volí samostatne, resp. po dohode so svojím konzultujúcim učiteľom a koordinátorom pre prácu so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním. Pri výbere témy musí brať žiak do úvahy svoje možnosti a schopnosti a podľa toho nastaviť jej obtiažnosť.
3. Téma ročníkovej práce sa musí výrazne odlišovať od učiva preberaného na vyučovacích hodinách alebo sa ho dotýkať len okrajovo. Ak sa téma predsa len bude prelínať s bežným učivom, v takom prípade musí ročníková tvoriť výraznú informačnú nadstavbu k učivu preberanému na vyučovacích hodinách.
4. Názov ročníkovej práce nahlási žiak svojmu konzultantovi, triednemu učiteľovi a koordinátorovi pre prácu s intelektovo nadanými žiakmi a to najneskôr do 30. novembra príslušného roku.
5. Zmena témy po tomto termíne už nie je možná.

Forma ročníkovej práce
1. Formu ročníkovej práce si žiak zvolí podľa svojej vízie resp. ju môže prispôsobiť po dohode
s konzultujúcim učiteľom.
2. Forma ročníkovej práce sa odlišuje v závislosti od ročníka.
3. Pre ročníky 1. až 4. sa odporúčajú nasledujúce formy ročníkovej práce:
 • zhotovený trojrozmerný model s vlastným popisom na 5 normostrán,
 • počítačový program v vlastným popisom na 5 normostrán,
 • zhotovená videonahrávka s vlastným popisom na 5 normostrán,
 • vytvorená fotografia/e s vlastným popisom na 5 normostrán,
 • jednoduchý plagát veľkosti A0 (1m2) s vlastným popisom na 5 normostrán.
4. V ročníkoch 5. až 9. sa najvhodnejšia forma ročníkovej práce určí po dohode s konzultujúcim učiteľom. Pre tieto ročníky uvádzame ako možné formy ročníkovej práce:
 • zhotovený trojrozmerný model s vlastným popisom na 10 normostrán,
 • počítačový program v vlastným popisom na 10 normostrán,
 • zhotovená videonahrávka s vlastným popisom na 10 normostrán,
 • vytvorená fotografia/e alebo maľba/obraz s vlastným popisom na 10 normostrán,
 • experiment s vlastným popisom na 10 normostrán,
 • anketa s vlastným popisom na 10 normostrán.
5. Ak si žiak zvolí tému, ktorej forma bude iba písomná, rozsah jeho práce musí byť minimálne 15 normostrán.
6. Do počtu normostrán sa nezarátava titulná strana, poďakovanie a prílohy.
7. Žiak je povinný spracovať svoj výstup vo aj vo forme 10 slajdovej PowerPointovej prezentácie, ktorú odprezentuje pred porotou. Medzi 10 slajdov sa neráta úvodná strana, obsah a bibliografia.

Konzultant
1. Konzultantom sa myslí osoba, ktorá žiaka usmerňuje pri písaní ročníkovej práce.
2. Konzultantom môže byť vyučujúci z predmetu, ktorého sa téma dotýka.
3. Konzultantom môže byť aj externá osoba, ktorá je odborníkom v zvolenej problematike.
4. Žiak je povinný pri tvorbe ročníkovej práce brať do úvahy pripomienky konzultanta.
5. Žiak je povinný preukázateľne konzultovať svoju ročníkovú prácu s konzultantom minimálne 5 krát v školskom roku t.j. 1krát v mesiaci. Po skončení konzultácie konzultant zapíše žiakovi do žiackej knižky dátum konzultácie.
6. Ak žiak nebude dodržiavať podmienky konzultanta a konzultácií, učiteľ môže odstúpiť od spolupráce so žiakom.

Koordinátor pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
1. Žiak je pri písaní ročníkovej práce povinný spolupracovať okrem konzultanta aj s koordinátorom pre prácu so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním a informovať ho o postupe vo svojej práci.
2. Žiak musí mať preukázateľne minimálne 2 konzultácie s koordinátorom pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktoré sa mu rovnako zapíšu do žiackej knižky.

Formálna úprava ročníkovej práce
1. Formálna stránka textovej úpravy záverečnej práce je:
 • formát A4,
 • okraje 2,5 cm zo všetkých strán,
 • písmo Calibri, Times New Roman, Arial,
 • veľkosť písma textu 12, nadpisy 14,
 • riadkovanie 1,5 cm,
 • zarovnávanie do boku,
 • číslovanie v pravom dolnom rohu,
 • veľkosť obrázkov v texte nesmie presiahnuť 1/3 strany,
 • tabuľky a grafy uvádzať len v prípade nutnosti, inak dať do príloh.
2. Povinná šablóna (s hlavičkou a vodoznakom) textovej formy je dostupná na stiahnutie na internetovej stránke školy.
3. Formálna stránka PowerPointovej prezentácie:
 • písmo Calibri, Times New Roman, Arial,
 • veľkosť písma textu 24, nadpisy 30,
 • riadkovanie 1,5 cm,
 • zarovnávanie vľavo,
 • neuvádzať celé vety, len poznámky, heslá,
 • počet obrázkov na stránku bez obmedzenia.
4. Povinná šablóna PowerPointovej prezentácie je dostupná na stiahnutie na internetovej stránke školy.
5. Celkový rozsah ročníkovej práce:
 • žiaci 1. stupňa 5 strán,
 • žiaci 2. Stupňa 10 alebo 15 strán v závislosti od typu práce.
 • Do celkového počtu strán ročníkovej práce sa nepočíta titulná strana, poďakovanie a prílohy.
 • Do celkového počtu strán ročníkovej práce sa počíta obsah, úvod, jadro, záver, bibliografia.

Literatúra
1. Žiak je pri písaní ročníkovej práce povinný pracovať s odbornou literatúrou.
2. Odbornú literatúru musí žiak vopred prekonzultovať so svojim konzultantom.
V ročníkovej práci je žiak povinný použiť
 • v ročníkoch 1. – 4. minimálne 3 knižné zdroje alebo časopisy a 5 internetových stránok venujúcich sa zvolenej problematike, ktoré uvedie v bibliografií,
 • v ročníkoch 5. – 9. minimálne 5 knižných zdrojov alebo časopisov a 10 internetových stránok venujúcich sa zvolenej problematike, ktoré uvedie v bibliografií.
4. Pri využívaní internetových zdrojov žiak nesmie používať voľne editovateľné zdroje (wikipedia atď.) alebo stránky obsahujúce referáty iných žiakov.
5. Za povolený internetový zdroj je považované aj video, ktoré sa uvádza v bibliografií samostatne, ale počíta sa k textovým zdrojom.
6. Žiak sme v práci použiť len také obrázky z internetu, ktoré nie sú opatrené ochranným znakom (vodotlačou). Obrázky uvádza žiak v bibliografií samostatne.
7. Vytvorenie zoznamu bibliografických odkazov je povinnou súčasťou ročníkových prác a berie sa do celkového rozsahu strán.
8. Žiak je povinný v zozname bibliografických odkazov uviesť všetky internetové aj knižné zdroje (text, videá, obrázky) samostatne.
9. Citovanie bibliografických odkazov bude nasledovné:
Kniha
Priezvisko, Meno. Názov diela. Rok vydania, strany.
príklad
Mrkvička, Jožko. Ročníková práca. 2017, s. 21-22.

Časopis
Priezvisko, Meno. Názov článku. In: Názov časopisu. Rok vydania, číslo, strany.
príklad
Mrkvička, Jožko. Ročníková práca. In: Ako písať ročníkové práce v škole. 2017, č.2, s. 23.
Internetový zdroj – je nutné uviesť celý link pri texte, videách a obrázkoch, nie len
www.google.sk !!! Link po stlačení medzerníka musí zostať vysvietený modro
a podčiarknutý.
Napr.
Link: https://zsnovsab.edupage.org/text/?text=text/text1&subpage=1

Členenie ročníkovej práce
1. Ročníková práce bude pozostávať z týchto častí:
 • Titulná strana (predpísaná, dostupná na stránke školy),
 • Poďakovanie (nepovinná časť),
 • Obsah,
 • Úvod,
 • Jadro,
 • Záver,
 • Bibliografické odkazy (Použitá literatúra),
 • Prílohy.
2. Zmena štruktúry ročníkovej práce je možná jedine po súhlase konzultanta.

Prezentácia a hodnotenie ročníkových prác
1. Prezentácia ročníkových prác sa uskutoční pred odbornou porotou.
2. Prezentácie ročníkových prác sú prístupne verejnosti (napr. rodičom).
3. Na prezentáciu ročníkových prác sa žiak pripraví tak, aby vedel o zvolenej problematike rozprávať v rozmedzí 10 až 15 minút.
4. Po dokončení prezentácie bude mať porota a verejnosť 5 minút na položenie otázok žiakovi. Otázky sa musia týkať zvolenej témy.
5. Po odprezentovaní všetkých ročníkových prác bude mať porota čas, aby sa mohla poradiť. Následne prezradí mena troch postupujúcich, víťazov.
6. Takýto postup bude pri prezentácií a hodnotení prebiehať na všetkých úrovniach t.j. v triednom, ročníkovom aj školskom kole.
7. V ročníkových prácach sa bude bodovo hodnotiť:
 • výber a náročnosť zvolenej témy (1-3),
 • spracovanie témy po technickej stránke (1-5),
 • spracovanie témy po obsahovej stránke (1-3),
 • spracovanie témy po vizuálnej stránke (1-3),
 • vlastný prínos žiaka k zvolenej téme (1-3),
 • odprezentovanie témy (1-6),
 • zodpovedanie na položené otázky od porotcov a publika (1-7).

Termíny
1. Dôležité termíny:
 • 30.november – nahlásenie práce konzultantovi, triednemu učiteľovi, koordinátorovi pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,
 • konzultácie s konzultantom – december až apríl 1x v mesiaci,
 • konzultácie k koordinátorom pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním – december a marec,
 • do 20. apríla – odovzdanie prác v elektronickej podobe konzultantovi, triednemu učiteľovi a koordinátorovi pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,
 • do 6. mája – odovzdanie prác v textovej podobe konzultantovi, triednemu učiteľovi a koordinátorovi pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,
 • do 23. júna – finálové, celoškolské kolo.

Archivácia
1. Ročníkové práce sa archivujú v elektronickej podobe po dobu 5 rokov.
2. Za archiváciu je zodpovedný koordinátor pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Záverečné ustanovenie
1. Tieto kritéria nadobúdajú platnosť dňa 20.11.2017

Vypracoval:Mgr. Ján Jaško, koordinátor pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

INFO
Copyright © 2018 - Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky logá, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov. Akékoľvek kopírovanie a sťahovanie zdrojového kódu je zakázané.
Ľuboš Lukáč
O škole
Nadaní žiaci
Ročníkové práce
ROČNÍKOVÉ PRÁCE
Webstránka projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
Vytvorené s WebSite X5
O PROJEKTE
Cieľom projektu "Ročníkové práce" je poskytnúť informácie k vypracovaniu ročníkových prác a priniesť zaujímavosti, ktoré napomôžu pri písaní prác.
Návrat na obsah