O škole - RočníkovéPráce.sk

Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
ŽIACI SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. 17. NOVEMBRA 31, SABINOV
Ročníkové práce
Ročníkové práce
Prejsť na obsah

O škole

Základná škola, Ul. 17. novembra 31 v Sabinove je jednou z najväčších v okrese Sabinov. V školskom roku 2017/2018 ju navštevuje 723 žiakov. Vyučovací proces prebieha v 29 kmeňových triedach, 1 elokovanej triede a 4 oddeleniach ŠKD.

Vytvárame výborné podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, realizujeme vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním, so zdravotným znevýhodnením  a podporujeme inklúzivne vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Všetkým žiakom školy a najmä rodičom poskytujeme odbornú pomoc a spoluprácu v oblasti začleňovania žiakov a ich vzdelávania v bežných triedach.

Koncepcia a profil školy
Efektívne aplikovať do praxe školský vzdelávací program zameraný na vyučovanie prírodovedných predmetov a  kvalifikované vyučovanie cudzích jazykov,  zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu rozširovaním a zdokonaľovaním kompetencií žiakov aj učiteľov.

Vytvárať podmienky pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, podporovať inklúzivne vzdelávanie.   

Poskytovať talentovaným a nadaným deťom také výchovno-vzdelávacie formy, aby mohli rozvíjať svoje nadanie, schopnosti a talent.

Vychádzať z tradície školy a školský vzdelávací program dopĺňať tak, aby škola neustále skvalitňovala výchovno-vzdelávací proces a výchovné pôsobenie.

Zabezpečovať vysokú odbornosť pedagogického zboru a vytvárať aj naďalej efektívne pôsobiace motivačné prostredie. Zvyšovať právne vedomie a profesionálnu úroveň učiteľov, podporovať ich celoživotné vzdelávanie a skvalitňovať oblasť riadenia.

Budovať školu ako otvorený systém a efektívne komunikovať s vonkajším prostredím. Zvyšovať komunikatívnosť a spoluprácu so zriaďovateľom, rodičmi a širokou verejnosťou za účelom zlepšovať materiálne a technické vybavenie školy, čo sa spätne odrazí na kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu.

Vychovávať  žiakov v duchu humanizmu, tolerancie, hrdosti na vlastný národ, na slovenskú históriu v kontexte s európskym cítením a kultúrou. Presadzovať u žiakov zdravý životný štýl, vzťah k športu a podporovať záujmovú činnosť .

Prostredníctvom projektov a grantov zabezpečovať  finančné prostriedky na dosahovanie cieľov školy, pokračovať v rozvoji materiálno-technického vybavenia.

Ciele vo výchove a vyučovaní
Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov,  ich vedomostí a zručnosti potrebné pre život a vo vyučovaní používať efektívne metódy práce.
Viesť žiakov k tvorivosti, ku kritickému mysleniu, naučiť ich pracovať v tíme, komunikovať medzi sebou, rešpektovať sa a riešiť problémy.         
Dosiahnuť zvýšenie čitateľskej, matematickej, počítačovej a finančnej gramotnosti.
Vytvárať podmienky pre racionálne využitie voľného času v záujmových útvaroch, podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka.
Podporovať prírodovedné vzdelávanie, technické vzdelávanie a zručnosti žiakov.
Dať šancu všetkým žiakom, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aby sa vzdelávali podľa svojich schopností a bolo im umožnené zažiť.
Posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, podporovať ich profesijný a odborný rast v oblastiach prospešných pre rozvoj školy.
Spolupracovať s rodičmi všetkých žiakov na úrovni partnerstva.                  
INFO
Copyright © 2018 - Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky logá, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov. Akékoľvek kopírovanie a sťahovanie zdrojového kódu je zakázané.
Ľuboš Lukáč
O škole
Nadaní žiaci
Ročníkové práce
ROČNÍKOVÉ PRÁCE
Webstránka projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
Vytvorené s WebSite X5
O PROJEKTE
Cieľom projektu "Ročníkové práce" je poskytnúť informácie k vypracovaniu ročníkových prác a priniesť zaujímavosti, ktoré napomôžu pri písaní prác.
Návrat na obsah