Obohatenie - RočníkovéPráce.sk

Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
ŽIACI SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. 17. NOVEMBRA 31, SABINOV
Ročníkové práce
Ročníkové práce
Prejsť na obsah

Obohatenie

Obohatenie

Od školského roku 2018/2019 je do učebného plánu ISCED 1 a ISCED 2 ŠkVP zaradený predmet Obohatenie pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním s časovou dotáciou 1 hodina týždenne.  
Cieľom predmetu je rozvíjať u žiakov kreativitu, vyššie úrovne myslenia, samostatnosť a vnútornú motiváciu pre ďalšie sebavzdelávanie.
Na dosiahnutie stanovených cieľov sú v rámci vyučovacích hodín predmetu využívané, okrem tradičných, aj inovatívne vyučovacie metódy - projektové vyučovanie, problémové vyučovanie, rôzne druhy skupinových metód (carousel, buzz groups atď.), prvky integrovaného tematického vyučovania, brainstormingové a demonštračné metódy. V neposlednom rade sa žiaci učia pracovať v skupinách svojich spolužiakov, ktoré sú vekovo heterogénne, tvorené žiakmi rôznych ročníkov. Výsledkom takejto spolupráce v skupine by mala byť akceptácia aj iných názorov a vytvorenie spoločných výstupov. V rámci   predmetu   obohatenie   sa   žiaci   učia argumentovať a obhajovať svoje názory.  Všetky vedomosti, schopnosti a zručnosti  získané v tomto predmete žiaci využijú pri príprave a prezentácii svojej ročníkovej práce.
Predmet obohatenie môžeme ponímať v štyroch rovinách:
1. dvojdimenzionálnosť rozvoja schopností žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,
2. mnohotématickosť,
3. detailnosť,
4. praktickosť.

1. Predmet rozvíja schopnosti žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v dvoch dimenziách:
  • rozširuje,   prehlbuje   a obohacuje výučbu o problematiku, činnosti a aktivity zodpovedajúce ich kognitívnej úrovni,
  • nadväzuje na špecifické záujmy týchto žiakov, na základe ktorých sú koncipované učebné osnovy a celý predmet ako taký.

2. Z uvedeného vyplýva, že predmet je mnohotematický, nakoľko jednotlivé témy zahŕňajú najrôznejšie oblasti vychádzajúce zo záujmov žiakov (napr. vesmír, živá a neživá príroda, morský svet, história, vynálezy, významné osobnosti, staroveké civilizácie, ekológia a iné).

3. Predmet umožňuje detailnejšie sa zaoberať problémami, oboznamovať sa s jednotlivými oblasťami vedy, techniky, kultúry, prírody, spoločnosti, výsledkami práce ľudskej spoločnosti.

4. V rámci predmetu sa kladie dôraz na prepojenie teórie s praxou. Väčšia časť časovej dotácie vyučovacích hodín je venovaná praktickým aktivitám, ktoré majú pomôcť žiakom lepšie pochopiť podstatu sledovaných javov.

V rámci predmetu žiaci používajú najrôznejšie zdroje informácií, informácie  analyzujú, spracovávajú. Zvláštna pozornosť je venovaná kritickému prístupu k informáciám. Počas vyučovacích hodín žiaci pracujú s knihami, encyklopédiami, informačnými a komunikačnými technológiami, riešia problémové úlohy a tvorivé úlohy, vypracúvajú pracovné listy, tvoria samostatné výstupy formou referátov, makiet, predmetov, máp, modelov, atď., ktoré súvisia so spracovanou a preberanou témou.

Cieľom predmetu je rozvíjať u žiakov nasledujúce kompetencie:
  • dobré komunikačné schopnosti,
  • schopnosti riešiť problémy, kreatívne myslenie,
  • flexibilita, sociabilita,
  • dobrá schopnosť počúvania,
  • schopnosť učiť sa zo skúseností,
  • schopnosť učiť sa od druhých,
  • schopnosť pracovať v tíme.         
INFO
Copyright © 2018 - Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky logá, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov. Akékoľvek kopírovanie a sťahovanie zdrojového kódu je zakázané.
Ľuboš Lukáč
O škole
Nadaní žiaci
Ročníkové práce
ROČNÍKOVÉ PRÁCE
Webstránka projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
Vytvorené s WebSite X5
O PROJEKTE
Cieľom projektu "Ročníkové práce" je poskytnúť informácie k vypracovaniu ročníkových prác a priniesť zaujímavosti, ktoré napomôžu pri písaní prác.
Návrat na obsah