Práca s nadanými žiakmi - RočníkovéPráce.sk

Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
ŽIACI SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. 17. NOVEMBRA 31, SABINOV
Ročníkové práce
Ročníkové práce
Prejsť na obsah

Práca s nadanými žiakmi

Plán práce s nadanými žiakmi
PLÁN výchovno–vzdelávacej činnosti žiakov s intelektovým nadaním na školský rok 2018/2019

Koordinátor: Mgr. Ján Jaško
Pri koncipovaní uvedeného plánu práce sme vychádzali z uvedených dokumentov:
 • Vyhláška MŠ SR č. 307/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním,
 • Informačno-metodického materiálu k organizácii výchovy a vzdelávania integrovaných intelektovo nadaných žiakov v 1. – 4. ročníku základnej školy vydaného Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie,
 • Učebných plánov pre individuálne a skupinovo integrovaných intelektovo nadaných žiakov v 1. – 4. ročníku základnej školy vydaných Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie,
 • Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov č. CD-2005-19376/26377-1:091 schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 25. augusta 2005 s platnosťou od 1. septembra 2005, aktualizované k 1. septembru 2008.

Hlavné ciele činnosti koordinátora pre intelektovo nadaných žiakov:
 • podporovať a rozvíjať intelektové nadanie žiakov so zohľadnením rozvoja celej osobnosti, na prevenciu a nápravu problémových prejavov, ktoré súvisia s ich všeobecným intelektovým nadaním,
 • spolupracovať s výchovnou poradkyňou pri prevencii a náprave problémových javov súvisiacich s ich všeobecným intelektovým nadaním,
 • rozvíjať oblasti záujmu žiakov podľa špecifického intelektového nadania najmä rozšíreným vzdelávaním v jednom vyučovacom predmete alebo vo viacerých vyučovacích predmetoch zo skupiny spoločenskovedných predmetov alebo prírodovedných predmetov,
 • používať metódy a prístupy so zameraním na projektové vyučovanie, induktívne vyučovanie, pozorovanie, objavovanie a experimentovanie, diskusia, práca s informáciami, riešenie problémov, pozitívne hodnotenie a sebahodnotenie,
 • prostredníctvom nových metód a prístupov podporovať u intelektovo nadaných žiakov rozvoj a porozumenie konkrétnej problematike v širšom kontexte interdisciplinárnych vzťahov
 • spolupracovať so školskou špeciálnou pedagogičkou v oblasti tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov a možnosti ďalšieho rozvoja edukačných možností intelektovo nadaných žiakov,
 • zabezpečiť používanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním, pri niektorých častiach obsahu aj učebnice, učebné texty a pracovné zošity pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb,
 • podporovať a motivovať pedagógov školy identifikácií a následným podnetom naintegráciu ďalších žiakov s intelektovým nadaním.
Návrh plánu práce na školský rok 2018/2019:

September 2018
 • štúdium podkladov nevyhnutných pre prácu so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním,
 • stretnúť sa a naplánovať spoluprácu s Mgr. Ľubošom Lukáčom, pracovníkom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva s prevencie Sabinov,
 • po konzultácií s Mgr. Ľubošom Lukáčom informovať pedagogických zamestnancov na porade o individuálnom výchovno-vzdelávacom programe pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,
 • zriadiť krúžok pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pod názvom Viete že... s cieľom rozvíjania ich vedomostí a zručností,
 • účasť žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Logickom sústredení IQáčik.

Október 2018
 • účasť koordinátora pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a učiteľov na odbornom seminári Učíme nadané deti,
 • vyhlásiť súťaž o najlepšiu ročníkovú prácu za školsky rok 2018/2019,
 • zrealizovať exkurziu do bádateľských laboratórií a kreatívnej fabriky Steel Parku v Košiciach.

November 2018
 • zrealizovať exkurziu do bádateľských laboratórií a kreatívnej fabriky Steel Parku v Košiciach.

December 2018
 • zapojiť žiakov so všeobecným intelektovým nadaním do projektu „Žime zdravo“,
 • zrealizovať odborný seminár Moja ročníková práca pre žiakov, ktorí sa zúčastnia súťaže o najlepšiu ročníkovú prácu.

Január 2019
 • zrealizovať školské kolo súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš.

Február 2019
 • účasť na finálovom kole súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš,
 • zrealizovať školské kolo Logickej olympiády,
 • zrealizovať exkurziu do bádateľských laboratórií a kreatívnej fabriky Steel Parku v Košiciach.

Apríl 2019
 • účasť na finálovom kole Logickej olympiády pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,
 • účasť učiteľov na celoslovenskom odbornom seminári Rozumieme nadaným,
 • exkurzia do bádateľských laboratórií a kreatívnej fabriky Steel Parku v Košiciach.

Máj 2019
 • usporiadať FORT IQ deň zameraný na rozvoj matematického, logického, priestorového a verbálneho myslenia,
 • zorganizovať finálové kolo súťaže o najlepšiu ročníkovú prácu za školsky rok 2018/2019.

Jún 2019
 • vyhodnotenie práce koordinátora pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

V prípade potreby a možnosti zapojenia sa iných aktivít a projektov bude tento plán práce doplnený.

Priebežné úlohy na školský rok 2018/2019
 • zabezpečiť súhlas rodičov žiakov so všeobecným intelektovým nadaním so zverejnením fotografií z akcií organizovaných školou a CPPPaP na stránke www.iqkids.sk, na internetových portáloch a v printových médiách,
 • zapájanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním do predmetových olympiád a matematických súťaží,
 • na hodinách matematiky a slovenského jazyka a literatúry využívať aj pracovné listy a bonusové ťažšie úlohy pre žiakov,
 • zamerať sa na propagáciu edukácie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním ako na jedinej škole v okrese Sabinov – printové médiá, internet, výsledky práce,
 • na rodičovských aktívoch informovať rodičov o možnosti zapojenia žiakov do aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným – www.iqkids.sk,
 • vytvárať aktivity a zaujímavé projekty  pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vo vyučovacom procese a krúžkovej činnosti,
 • na vyučovaní a v krúžkovej činnosti zaviesť využívanie logických a vzdelávacích spoločenských hier spoločnosti Albi,
 • podľa potreby zabezpečiť konzultácie učiteľov a rodičov v oblasti vzdelávania žiakov so všeobecným intelektovým nadaním so psychologičkou a odborným metodikom CPPPaP v Sabinove Mgr. Ľubošom Lukáčom,
 • podľa potreby uskutočniť rediagnostiku nadaných žiakov.

Užitočné internetové zdroje:
INFO
Copyright © 2018 - Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky logá, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov. Akékoľvek kopírovanie a sťahovanie zdrojového kódu je zakázané.
Ľuboš Lukáč
O škole
Nadaní žiaci
Ročníkové práce
ROČNÍKOVÉ PRÁCE
Webstránka projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
Vytvorené s WebSite X5
O PROJEKTE
Cieľom projektu "Ročníkové práce" je poskytnúť informácie k vypracovaniu ročníkových prác a priniesť zaujímavosti, ktoré napomôžu pri písaní prác.
Návrat na obsah