Ročníkové práce - RočníkovéPráce.sk

Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
ŽIACI SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. 17. NOVEMBRA 31, SABINOV
Ročníkové práce
Ročníkové práce
Prejsť na obsah

Ročníkové práce

Ročníková práca
Špecifický záujem žiakov o vybranú problematiku

Ročníková práca je vyjadrením špecifického záujmu žiakov o vybranú problematiku. Žiaci sa prostredníctvom ročníkových prác realizujú vo svojej dominantnej oblasti, pričom hlbšie a širšie prenikajú do témy. Ročníková práca je povinnou prácou žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v 1. až 9. ročníku. Ročníková práca je dobrovoľou prácou žiakov, ktorí nie sú vedení ako žiaci so všeobecným intelektovým nadaním. Na ročníkové práce žiakov, ktorí nie sú vedení ako žiaci so všeobecným intelektovým nadaním, sú kladené rovnaké nároky ako na ročníkové práce žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.
Hlavným cieľom ročníkovej práce je rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov. Ročníková práca tým získava ambíciu pripraviť žiaka na štúdium na strednej škole a na život vôbec.Prácou na ročníkovej práci žiak získava a následne rozvíja svoje kľúčové kompetencie,
ktorými sú:
  • samoštúdium a samostatná práca,
  • pracovať s informáciami (ich získavanie, klasifikácia, spracovanie a
komparácia),
  • aplikovať kritické myslenie pri preberaní a získavaní informácií,
  • využiť kreativitu a originalitu pri výbere a následnom spracovaní témy,
  • aplikovať vyšších myšlienkové procesy ako analýza, syntéza, abstrakcia,
generalizácia, predikácia, hodnotenie,
  • elaborovať t.j. klásť dôraz na detaily a skompletizovať ich do celku,
  • argumentovať v prospech, či neprospech získaných informácií,
  • vyjadrovať sa spisovne a exaktne,
  • prezentovať a obhajovať vlastnú prácu a vlastné názory,
  • aplikovať nadobudnuté vedomostí v praxi.
Cieľom práce nie je odpis častí kníh a kopírovanie encyklopedického, študijného textu, či odpis internetových stránok. Od každej ročníkovej práce žiaka sa očakáva predovšetkým kritické myslenie t.j. vlastný prínos, postreh, myslenie a názor.

INFO
Copyright © 2018 - Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky logá, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov. Akékoľvek kopírovanie a sťahovanie zdrojového kódu je zakázané.
Ľuboš Lukáč
O škole
Nadaní žiaci
Ročníkové práce
ROČNÍKOVÉ PRÁCE
Webstránka projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
Vytvorené s WebSite X5
O PROJEKTE
Cieľom projektu "Ročníkové práce" je poskytnúť informácie k vypracovaniu ročníkových prác a priniesť zaujímavosti, ktoré napomôžu pri písaní prác.
Návrat na obsah